U bent hier

Algemene Leveringsvoorwaarden

ad

De volgende voorwaarden van Loggia bv/MedicalMate (hierna te noemen MM) zijn van kracht zowel voor bestaande klanten als voor toekomstige klanten, ook indien er niet naar wordt verwezen.

Inkoopvoorwaarden van de koper (welke afwijkend kunnen zijn) zijn pas dan van toepassing indien dit door MM schriftelijk is bevestigd.

 

Algemeen

 • Alle prijzen gelden onder voorbehoud van voorraad en beschikbare productiecapaciteit.

 • Alleen orderbevestigingen welke MM verstrekt zijn bindend, wijzigingen worden schriftelijk bevestigd door MM.

 • Deze voorwaarden gelden voor alle transacties van zakelijke relaties, ook indien niet nadrukkelijk genoemd.

 

Prijzen

 • De verkoopprijzen zijn zoals vermeld in verkooplijst en offerte, MM behoudt echter het recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 • Alle prijzen zijn vermeld in Euro (€).

 • Prijzen zijn exclusief verpakking, transport verzekering, vracht, douanerechten, import belastingen en servicekosten.

 • Verkoop in Nederland wordt belast met de verschuldigde BTW.

 

Levering

 • De levertijd gaat in op het moment dat alle benodigde documenten en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, betaling en indien overeengekomen, leveringseisen van de koper volledig ontvangen en daarmee duidelijk zijn.

 • In geval van vertraging, die niet aan MM toe te rekenen valt, wordt de levertijd geacht te zijn voldaan na kennisgeving dat de goederen gereed zijn voor verzending, of op verzoek van de klant .

 • Als de eerder overeengekomen levertijd niet wordt nageleefd en dit is te wijten aan MM, maar niet door ernstige nalatigheid of opzet, is de koper gerechtigd, met uitsluiting van alle andere rechten, om 0,5% voor elke volledige week van te late levering te claimen, dit kan echter tot een maximum van 5% van de waarde van het vertraagde deel van de bestelling.

 • Deelleveringen zijn toegestaan, net als redelijke afwijkingen tot ± 10% van de bestelde hoeveelheid.

 • Deelleveringen dienen afzonderlijk te worden betaald.

 • Indien de koper goederen weigert te ontvangen, ondanks dat deze zijn besteld en gereserveerd, heeft MM het recht om deze willekeurig te verkopen.

 • Monsters worden, indien anders afgesproken, bij levering gefactureerd en binnen 30 dagen na levering afgerekend.

 

Overmacht

 • In geval van overmacht is MM gerechtigd, om leveringen uit te stellen voor de duur van de verhindering inclusief een redelijke start-up of zich volledig of gedeeltelijk te onttrekken aan de uitvoering van de opdracht.

 • Staking, uitsluiting en onvoorspelbare omstandigheden, bijv. fabriek breakdowns, die MM verhinderen, ondanks de uitoefening van alle redelijke inspanningen, van de levering op tijd, zijn gelijkwaardig aan overmacht. Dit geldt ook voor belemmeringen die optreden tijdens al vertraagde leveringen of toeleveringen van onderaannemers.

 • De koper kan MM in geval van overmacht verzoeken zich binnen twee weken terug te trekken uit de uitvoering van de order, of te leveren binnen een redelijke verlengde termijn.

 • De koper kan zich in geval van overmacht terugtrekken uit het niet afgeronde deel van de order indien MM in gebreke blijft.

 • In geval van overmacht stelt MM de koper onmiddellijk op de hoogte om schade bij de koper te minimaliseren.

 

Acceptatie

 • MM accepteert retourzendingen alleen indien in perfecte staat en met originele verpakking op een vooraf afgesproken datum. De vrachtkosten zijn vooraf betaald. Als bestelde en gefactureerde goederen retour zijn gezonden om redenen die niet toe te rekenen zijn aan MM, kan ontvangst door MM worden geweigerd.

 • Creditnota's voor de geretourneerde goederen worden alleen afgegeven als originele factuur en pakbon worden overlegd. Altijd zal een bedrag van € 50,00 vermeerderd met een service-charge van 15 tot 20% van de waarde van de goederen worden gefactureerd.

 • Reclames van op maat gemaakte goederen worden niet geaccepteerd.

 

Verpakking, Vervoer en Risico

 • MM kiest verpakking, middelen en routing van het vervoer naar zijn beste vermogen. Verpakking zal worden gefactureerd tegen kostprijs en er wordt niet teruggenomen.

 • Transport en -verzekering zijn voor rekening van de koper tenzij ander overeengekomen.

 • Risico gaat over op de koper zodra de goederen de verzendlokatie van MM verlaten, zelfs wanneer de vrachtkosten zijn vooruitbetaald.

 • Als levering wordt uitgesteld om redenen toe te schrijven aan de koper, wordt het risico overgedragen op de koper op het moment dat MM heeft gemeld dat goederen gereed zijn voor verzending.

 

Eigendom

 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van MM totdat alle vorderingen op de koper zijn voldaan, zelfs als betaling voor een deel van de levering is ontvangen.

 • De koper is niet gerechtigd te verpanden of beslag leggen op de goederen, tenzij deze volledig betaald zijn.

 

Garantie en Aansprakelijkheid

 • MM behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de constructie of de uitvoering van haar producten volgens de technische ontwikkeling te wijzigen of producten uit het leveringsprogramma te verwijderen. Gegevens en objecten in catalogi, folders, advertenties of demonstratie objecten zijn niet bindend, dit geldt ook voor reproducties, tekeningen, maten en gewichten genoemd of bevestigd in offertes, indien niet anders vermeld.

 • Kwaliteit en afwerking van de producten wordt bepaald door verwijzing naar de monsters uit de productie, die MM, op verzoek van de koper, zal verstrekken voor onderzoek. Enige garantie met betrekking tot de specifieke kenmerken van de goederen of ten aanzien van de prestaties van modellen is alleen geldig indien dit schriftelijk is vastgelegd. Technische normen dienen als basis voor specificatie. De garantie geldt niet voor aangegeven risico's of gebreken die te wijten zijn aan verlies van (delen van) de goederen.

 • Elke klacht moet onmiddellijk schriftelijk worden ingediend, na ontvangst van de geleverde goederen. In geval van een gerechtvaardigde claim, met inachtneming van de kwaliteit en vakmanschap middels verwijzing naar de monsters uit de productie welke schriftelijk zijn goedgekeurd door de koper, zullen defecte onderdelen worden gerepareerd of vervangen volgens inzicht van MM.

 • Mocht vervanging of reparatie niet mogelijk zijn, dan kan de koper terugkomen op de wettelijk voorgeschreven voorwaarden van garantie.

 • Garantie van de te vervangen producten vervalt zes maanden na ontvangst van deze producten door de koper.

 • Ongeautoriseerde reparaties en ondeskundig handelen door de koper/gebruiker ontdoet MM van alle aanspraken op garantie.

 

Aansprakelijkheid

 • In alle gevallen waarin (hetzij op basis van contract of jurisprudentie), aansprakelijkheid van MM voor schade verschilt van de bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden voorwaarden, is MM slechts aansprakelijk voor zover van MM bewezen kan worden dat gehandeld is met opzet of uit ernstige nalatigheid.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Alle betalingen dienen te zijn verricht in € (Euro) alleen aan MM. Kortingen op betalingen worden slechts toegekend wanneer alle eerdere facturen volledig zijn voldaan of afgehandeld.

 • De facturen van MM voor leveringen binnen Nederland dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum verminderd met 2% korting of netto, binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van een volledige vooruitbetaling zal 3% korting op de netto waarde van de goederen worden verleend. Alle facturen voor een bedrag van minder dan € 200,00 (netto) zoals reparaties en diensten, dienen onmiddellijk na ontvangst van de factuur betaald te worden.

 • Voor exportopdrachten, behalve wanneer anders overeengekomen, zal een eenduidige letter of credit worden opgesteld door een gerenommeerde bank en moet deze goedgekeurd zijn door een Nederlandse bank. Deze dient betaalbaar te zijn gesteld bij de eerste zending van documenten, waarbij alle bankkosten voor rekening van koper zijn. Betalingen in vreemde valuta zullen verrekend worden tegen de huidige wisselkoers waarbij alle risico’s voor de koper zijn. Alle fluctuaties van de wisselkoers, zoals bankkosten en andere bijdragen zijn voor risico en rekening van de koper.

 • Mocht de overeengekomen betalingstermijn worden overschreden, dan zal per maand een rente van 8% boven de geldende basisrente van de Europese Centrale Bank worden gerekend.

 • Mocht de koper niet voldoen aan de voorwaarden van betaling, of mochten zich omstandigheden voordoen die ernstige twijfels oproepen over kredietwaardigheid van de koper, dan worden alle vorderingen van MM onmiddellijk opeisbaar.

 

Slotbepalingen

 • Wijzigingen en/of aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

 • Rechten en verplichtingen uit overeenkomsten zijn niet overdraagbaar.

 • De plaats van uitvoering van de overeenkomst voor beide partijen is Halderberge

 • Op overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Suriname

Vanaf 2008 bedient MedicalMate Suriname met mobiele behandeltafels voor tandzorg.

Gambia

Afrika vraagt om mobiele middelen om zorg mogelijk te maken. MedicalMate wordt in moeilijk begaanbare gebieden ingezet.